Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.
Statut Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli
Uchwała nr XLVII/806/17 Sejmiku Województwa Podkaprackiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.
Działając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 j.t.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje:
§1
Nadaje się Statut Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc dotychczasowy Statut Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli nadany uchwalą Nr XXVI 11/537/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli wraz z późn. zm.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
 
Załącznik do uchwały NR XLVII/806/17
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 28 grudnia 2017 roku
 
Statut
Wojewódzkiego Ośrodka
Terapii Uzależnienia
od Alkoholu i Wspołuzależnienia
w Stalowej Woli
 
Rozdział I
Nazwa i siedziba
 
§1
 1. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli zwany dalej „Zakładem" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 j.t.).
 2. Zakład posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014593.
 3. Zakład działa pod firmą „Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli".
 4. Podmiotem tworzącym Zakład jest Województwo Podkarpackie.
 5. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Zarząd Województwa Podkarpackiego.
 6. Obszarem działania Zakładu jest Województwo Podkarpackie.
 7. Zakład może udzielać świadczeń zdrowotnych ludności z pozostałej części kraju i cudzoziemcom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.
§2
 1. Siedzibą Zakładu jest miasto Stalowa Wola.
§3
Zakład działa na podstawie:
 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 j.t.), zwanej dalej „ustawą o działalności leczniczej";
 2. niniejszego statutu;
 3. innych, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności, przepisów prawa.
Rozdział II
Cele i zadania
 
§4
Zakład realizuje zadania samorządu województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia w oparciu o wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§5
 1. Podstawowym celem działania Zakładu jest wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz działalności pozaleczniczej w szczególności promocja zdrowia i realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
 2. Realizując cele określone w ust. 1, Zakład jednocześnie uczestniczy w:

1)przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny;

2) prowadzeniu prac badawczych (badania kliniczne, eksperymenty medyczne).

§6
 1. Do    podstawowych    zadań    Zakładu    należy    udzielanie    świadczeń    zdrowotnych finansowanych    ze    środków    publicznych    ubezpieczonym    oraz    innym    osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością:
1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach posiadanych specjalności;
2) realizacja programów psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych;
3) realizacja pełnego zakresu indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych osobom uzależnionym i współuzależnionym;
4) udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych;
5) prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia.
 
2. Zakład może organizować i prowadzić szkolenia dla innych podmiotów leczniczych w zakresie leczenia uzależnień.
3. Zakład realizuje zadania z obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
4. Zakład wykonuje inne, niż określone w ust. 1-3 zadania wynikające z odrębnych przepisów.
W wykonywaniu zadań Zakład współpracuje z:
1) innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
2) stacjami sanitarno - epidemiologicznymi;
3) organizacjami społecznymi;
4) innymi niż wykonujące działalność leczniczą podmiotami;
5) osobami fizycznymi;
6) stowarzyszeniami;
7) jednostkami samorządowymi;
8) innymi niż wymienione w pkt 1-7
- w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych.
 
§7
 1. Zakład może prowadzić inną działalność niż działalność lecznicza nieuciążliwą dla
pacjenta oraz przebiegu leczenia działalność polegającą na:

1) najmie, dzierżawie i użyczaniu majątku trwałego;

2) działalności usługowej w zakresie odpłatnego zakwaterowania;

3) organizacji targów, wystaw i kongresów.

 
2. Zakład może prowadzić szkolenia, konferencje, kursy w zakresie szeroko rozumianej
promocji zdrowia dla placówek szkolnych, oświatowych, organizacji społecznych,
stowarzyszeń, zainteresowanych osób fizycznych oraz udostępniać swoje mienie na ten
cel innym jednostkom.
 
Rozdział III
Organy i struktura organizacyjna, w tym zadania, czas trwania
kadencji i okoliczności odwołania członków Rady Społecznej
 
§8
Organami Zakładu są:
1) Dyrektor;
2) Rada Społeczna.
 
§9
 1. Dyrektor zarządza i kieruje Zakładem, a także reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje funkcjonowania Zakładu i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.
 3. Zarząd Województwa Podkarpackiego nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilno-prawną.
 4. Dyrektor nie może podejmować innego zatrudnienia bez, wyrażonej w formie pisemnej, zgody Zarządu Województwa Podkarpackiego.
 5. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:
1) Głównego Księgowego;
2) Kierowników bezpośrednio mu podległych komórek organizacyjnych.
       6. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu oraz dokonuje wobec nich
czynności z zakresu prawa pracy.
 
§10
Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) organizowanie pracy Zakładu w sposób zapewniający należyte wykonywanie
działalności leczniczej oraz innych zadań statutowych, w warunkach zgodnych
z obowiązującymi przepisami i zasadami, w zakresie ustalonym zawartymi umowami;
2) należyte    gospodarowanie    mieniem    Zakładu    oraz    mieniem    Województwa Podkarpackiego przekazanym w użytkowanie Zakładowi;
3) wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego Zakładu.
 
§11
Oświadczenia woli w imieniu Zakładu składa Dyrektor lub osoby przez niego upoważnione.
 
§12
 1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Województwa Podkarpackiego oraz organem doradczym Dyrektora.
 2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje, oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Podkarpackiego.
 3. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczą: Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Zakładzie.
 4. W skład Rady Społecznej wchodzi 5 osób, w tym:

1) przewodniczący - Marszałek Województwa Podkarpackiego lub osoba przez niego wyznaczona;

2) członek - przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego;

3) członkowie - przedstawiciele wybrani przed Sejmik Województwa Podkarpackiego w liczbie 3 osób.

 
5. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
6. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.
7. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Zarządu
Województwa Podkarpackiego.
 
§13
 1. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie    Zarządowi   Województwa    Podkarpackiego    wniosków    i    opinii
w sprawach;

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawania Dyrektorowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z Dyrektorem,
 
2) przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach;
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
f) Regulaminu Organizacyjnego Zakładu.
 
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej.
 
§14
 
 1. Zarząd   Województwa   Podkarpackiego   odwołuje   członka   Rady   Społecznej   przed
upływem kadencji w przypadku:
1) pisemnej rezygnacji z członkostwa;
2) nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady;
3) odwołania członka przez podmiot delegujący daną osobę;
4) nieprzestrzegania Regulaminu Rady Społecznej.
2. Członkostwo w Radzie wygasa z chwilą śmierci Członka Rady.
 
§15
 1. W Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wspołuzależnienia w
Stalowej Woli wyodrębnia się zakłady lecznicze podmiotu leczniczego zgodnie z rodzajem
prowadzonej działalności, oraz inne stanowiska pracy podział określa Załącznik nr 1 do 
Statutu:
1) lecznictwo stacjonarne;
2) lecznictwo ambulatoryjne;
       

 2. Schemat Organizacyjny Zakładu stanowi załącznik nr 2 do Statutu.

3. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu, rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi, a także inne kwestie przewidziane przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności określa Regulamin Organizacyjny ustalany przez Dyrektora.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa
 
§16
 1. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania na zasadach określonych przepisami prawa.
 2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego ustalonego przez Dyrektora Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Rachunkowość Zakładu prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§17
 1. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:
1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;
2) z   wydzielonej   działalności   innej   niż   wymieniona   w   pkt   1,   o   której   mowa w § 7 Statutu;
3) z   darowizn,   zapisów,   spadków   oraz   ofiarności   publicznej,   także   pochodzenia zagranicznego;
4) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;
5) będące środkami publicznymi na:
 
a) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,
b) remonty,
c) inne niż określone w lit. a) inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,
d) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
e) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych,
f) realizację programów wieloletnich,
g) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne;
6) na pokrycie straty netto.
 
§18
Wartość majątku Zakładu stanowią:
1) fundusz założycielski;
2) fundusz zakładu.
 
§19
 
 1. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Województwa Podkarpackiego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).
 2. Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.
§20
 
O podziale zysku decyduje Dyrektor Zakładu po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.
 
§21
 
Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Zakładu.
 
Załącznik Nr 1 do Statutu
I. Zakłady Lecznicze:
 
1. Lecznictwo stacjonarne:
1) Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu;
2) Dział Farmacji
 
2. Lecznictwo ambulatoryjne:
1) Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu I;
2) Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu II;
3) Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wspołuzależnienia;
4) Poradnia Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych
 
II Działalność pomocnicza:
 
1. Administracja:
 
1) Główny Księgowy;
2) Kierownik ds. administracyjno-organizacyjnych
 
Załącznik Nr 2 do Statutu
Schemat organizacyjny znajduje się w załączniku
 
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 297
Wprowadzony przez: Małgorzata Marzec
Data opublikowania: 2019-01-29 22:37:31
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-01-29 23:00:43 Małgorzata Marzec
2019-01-29 23:00:13 Małgorzata Marzec Publikacja artykułu
2019-01-29 22:59:46 Małgorzata Marzec