Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

Wyników na stronę: 10 20 30

Informacja o wysokości środków przeznaczonych na realizację zamówienia: "Usługi przygotowania oraz dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów"

 

http://nbip.pl/wotuw/i/?i=60033

OGŁOSZENIE

o zamówieniu

Usługa przygotowania oraz dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów

Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia

od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli

 

Link do ogłoszenia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000006041%2F01

Link do miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/09576975-0540-40fa-b8f7-68a2123effac

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia PSZOZ:

Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli z podziałem na dwie części.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskie

Nazwa projektu

Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

 

Uchwała nr XLVII/806/17 Sejmiku Województwa Podkaprackiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

UCHWAŁA Nr 111/2377/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 listopada 2015r.
W sprawie powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

 
1 do 10 z 14